OndersteuningVoor wie (mee)leeft met Tubereuze Sclerose Complex.

Verhoogde kinderbijslag

De (verhoogde) kinderbijslag is een bevoegdheid van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Onder deze overheidsdienst valt ook de Directie-generaal Personen met een handicap verantwoordelijk voor de verhoogde kinderbijslag.

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als…

 • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft
 • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
 • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag moet het kind voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Iemand in het gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
 • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.
 • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
 • De handicap moet door onze artsen erkend zijn.

Alle info op:
http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/verhoogde-kinderbijslag.htm

Ondersteuningsbudgetten

a. Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)

Het PAB is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft voor minderjarigen om assistentie thuis, op school en buitenshuis te organiseren en te betalen.

Het PAB is géén inkomen. Het is geld dat je ontvangt om assistentie te betalen.

Er zijn richtlijnen waarvoor je dit budget mag gebruiken en je moet je gemaakte kosten ook verantwoorden.
Het PAB schommelt tussen 9.788,51 euro en 45.679,71 euro op jaarbasis. Dit zijn de bedragen voor 2017. Deze bedragen worden 1 keer per jaar aan de index aangepast.
Hoeveel je PAB bedraagt, hangt af van je nood aan assistentie.
Een commissie bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij rekening met de specifieke noden en behoeften. Die zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap en van de leefsituatie.

Meer informatie onder andere via:
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pab/wat
http://www.absoluutvzw.be/wat-is-pab/wat-is-pab-detail
https://www.onafhankelijkleven.be/pab-en-pvb


b. Persoonsvolgende Financiering (PVF), ook wel Persoonsvolgend Budget (PVB)

PVF of PVB, is een nieuwe manier om ondersteuning aan meerderjarigen met een handicap te organiseren en te betalen.

De ondersteuning aan personen met een handicap moet voortaan vraaggestuurd georganiseerd worden in plaats van aanbodgestuurd. De budgetten voor zorg gaan dus niet meer naar de voorzieningen of diensten maar rechtstreeks naar de persoon met de handicap zelf. Dus niet het dagcentrum krijgt geld van de overheid, maar de gebruiker die naar het dagcentrum gaat krijgt een budget. Met dit Persoonsvolgend Budget kan de persoon met een handicap zijn ondersteuning zelf betalen. Hierdoor heeft hij meer keuzevrijheid, hij kan zelf bepalen hoe hij zijn ondersteuning zal organiseren. Soms wil je je zorg thuis organiseren, soms kies je voor een voorziening. Met de Persoonsvolgende Financiering kan je beide makkelijk combineren of vlotter overschakelen tussen beiden.

Meer informatie onder andere via:
https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/kort
http://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-pvf-detail
https://www.onafhankelijkleven.be/pab-en-pvb

Interview door Vlaams Patiëntenplatform met Lien van de Wiel, coördinator van bijstandsorganisatie Absoluut, over de Persoonsvolgende financiering, juni 2017:

http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/wat-is-een-persoonsvolgend-budget-interview-met-lien-van-de-wiel-coordinator-bijstandsorganisatie-absoluut-vzw


c. Basis Ondersteuningsbudget (BOB)

BOB is een maandelijks vast bedrag van 300 euro, dat elke persoon op termijn zal krijgen als deze een erkende handicap heeft en een vastgestelde ondersteuningsnood.
Het bedrag wordt uitbetaald door de zorgkassen. 
Je kan het geld vrij besteden en hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Het Basisondersteuningsbudget kan je combineren met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid.
Het BOB is niet bedoeld voor mensen die al ondersteuning krijgen van het VAPH, hulpmiddelen uitgezonderd.

Meer informatie onder andere via:
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/basisondersteuningsbudget-voor-personen-met-een-handicap
http://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-bob
https://www.youtube.com/watch?v=fudFHF2i2aw

Mantelzorg en andere zorgstelsels

a. Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg

Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn.

Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro.
Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest van zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt meestal opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, de dienst voor gezinszorg of het OCMW.
De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend.
U hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien u minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal. De BEL-profielschaal is niet de enige schaal op basis waarvan u een attest kan verkrijgen. Soms beschikt u bijvoorbeeld reeds over een geschikt attest en dan kunt u rechtstreeks uw aanvraag indienen bij uw zorgkas. 
Indien u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van uw aanvraag. Wanneer u dus uw aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijgt u vanaf 1 mei een vergoeding.

Meer informatie vindt u bij uw ziekenfonds of op de website www.vlaamsezorgverzekering.be.


b. Gemeentelijke mantelzorgpremies

Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie. 
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente. 
De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de mantelzorger. Het is het gemeentebestuur die kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt.
In tegenstelling tot de Vlaamse Zorgvergoeding, die alleen mag besteed worden aan de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon, mag de mantelzorgpremie vrij besteed worden. 
Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of zo'n mantelzorgpremie in uw gemeente bestaat, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW. Ook uw ziekenfonds kan u informeren of zo'n premie in uw gemeente bestaat en of u er recht op heeft.


c. Zorgkrediet

Als werknemer in de Vlaamse openbare sector kunt u gedurende een bepaalde periode uw loopbaan onderbreken. Dat betekent dat u een tijdje minder of helemaal niet werkt en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgt.

Alle info op:
http://www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet


d. Tijdskrediet (in de privésector)

Via het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer in de privésector gedurende een bepaalde periode minder of helemaal niet werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.
Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof medische bijstand of het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

Meer info op:
https://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/tijdskrediet-de-privesector


e. Verlof medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u ‘verlof voor medische bijstand’ nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof en ouderschapsverlof, één van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.
Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Alle info op:
https://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/verlof-voor-medische-bijstand

Algemeen info over ondersteuning

a. Rechtenverkenner

http://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx
Deze website is een initiatief van de Vlaamse Overheid, met name van de afdeling Welzijn en Samenleving. De site helpt je bij je zoektocht naar wat je rechten zijn, op welke ondersteuning je beroep kan doen, enz.
Tel: 02 553 33 47
email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


b. De sociale kaart

www.desocialekaart.be
De sociale kaart is een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de hulpvraag van een cliënt:

 • Welke organisaties voldoen aan mijn hulpvraag?
 • Wat zijn de specificaties van die organisaties?
 • Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Info specifieke hulp en ondersteuning

Seksualiteit en intimiteitszorg op maat. Advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een beperking en ouderen
http://aditivzw.be/nl/

Vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren (6 – 30 jaar) met en zonder beperking
www.hannibalvakanties.be  

Activiteiten het heel jaar door voor kinderen en jongeren met én zonder beperking. Aangepaste ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt binnen de groep.
www.yiehavzw.be

Maak je keuze

 1. Verhoogde kinderbijslag
 2. Ondersteuningsbudgetten
  a. Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)
  b. Persoonsvolgende Financiering (PVF), ook wel Persoonsvolgend Budget (PVB)
  c. Basis Ondersteuningsbudget (BOB)
 3. Mantelzorg en andere zorgstelsels
  a. Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg
  b. Gemeentelijke mantelzorgpremies
  c. Zorgkrediet
  d. Tijdskrediet (in de privésector)
  e. Verlof medische bijstand
 4. Algemeen info over ondersteuning
  a. Rechtenverkenner
  b. De sociale kaart
 5. Info specifieke hulp en ondersteuning